پرینت

دوره‌های آموزشی مکالمه پارسیان

*

برنامهء آموزش مکالمه پارسیان

مبتدی - متوسط - پیشرفته

تقویم آموزش

الماس                 دو ماه               

طلائی                 چهار ماه و نیم       

نقره ای               نه ماه                  

برنز                   یک سال و نیم

*

مکالمه پارسیان - سطح مبتدی

چهل جلسه

            الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

            سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                شش ماهه              

            هرروز               هرروز               یکروز در میان      یکروز در میان

            روزی 3 جلسه       رزوی 2 جلسه      روزی دوجلسه       روزی یک جلسه

مکالمه پارسیان - سطح متوسط

چهل جلسه

            الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

            سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                شش ماهه

            هرروز               هرروز               یکروز در میان      یکروز در میان 

            روزی 4 جلسه       رزوی 2 جلسه      روزی دوجلسه       روزی یک جلسه

مکالمه پارسیان - سطح پیشرفته

 چهل جلسه

            الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

            سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                 شش ماهه

            هرروز               هرروز               یکروز در میان      یکروز در میان

            روزی چهارجلسه   رزوی 2 جلسه      روزی دوجلسه       روزی یک جلسه

*

120 جلسه – 1200000 تومان – با سی درصد تخفیف 930 هزارتومان -

40 جلسه – 400 هزار تومان – با سی درصد تخفبف 310 هزارتومان –

10 جلسه – 100 هزارتومان بدون تخفیف –